Stora Enso – en av Sveriges största skogsägare

Stora Enso är ett av världens största företag inom skog-, papper-, och förpackningsprodukter. Det är en svensk-finskägd skogsindustrikoncern med över 24000 medarbetare utspridda på fem kontinenter. De har specialiserat sig på smarta, gröna och återvinningsbara produkter inom biomaterial, träkonstruktion och papper baserade på trä och trämassa. 2020 uppgick omsättningen till 8,5 miljarder Euro.

Hur stort är Stora Ensos skogsinnehav?
Basen i Stora Ensos verksamhet är skogs- och pappersmassaindustrin som ligger till grund för tillverkning av produkter inom papper, förpackning, biobränsle och andra förnybara produkter baserade på trä och trämassa. För ett världsledande företag i denna storleksklass är det viktigt att ha en stabil tillgång till skog. Det är anledningen till att Stora Enso är en av Sveriges största skogsägare. Stora Enso äger 1,4 miljoner hektar skog och mark i Sverige varav 1,14 miljoner hektar utgörs av produktiv skogsmark . Övrig mark är improduktiv skogsmark, fjäll och åkermark. I fjällnära områden bedrivs inget skogsbruk med hänsyn till rennäringen och kulturella hänsynstaganden. Stora Enso har också områden avsatta för vindkraftverk där inget skogsbruk bedrivs. För tillfället är 37 vindkraftverk i drift på 37 hektar avsatt produktiv skogsmark och ytterligare 45 vindkraftverk är planerade att tas i drift på 45 hektar produktiv skogsmark.

Ansvarsfull skogsägare
Det svenska skogsinnehavet är lokaliserat till Mellansverige, från Härjedalen i norr till Värmland i söder. Skogen är indelad i beskrivningsenheter vilka utgörs av homogena skogsområden med avseende på ålder och träslag. I Sverige är skogen indelad i nästan 200000 beskrivningsenheter. Majoriteten av all skog utgörs av barrskog medan 2 procent utgörs av lövskog. Målet är dock att öka innehavet av lövskog till 5 procent av den produktiva skogsmarksarealen. 2015 påbörjades ett restaureringsprogram för att årligen avsätta 680 hektar lövdominerad skog. Detta är ett steg i det viktiga arbete Stora Enso bedriver för att bevara den biologiska mångfalden. För detta arbete har 22000 hektar skog avsatts för naturvårdande skötsel vilket tex innebär förstärkt hänsyn och kontinuitetsskogsbruk. Aktiv skötsel värnar särskilda naturvärden som är kopplade till dessa områden och deras miljöer. Ett exempel är Projekt vitryggig hackspett som är ett samarbete mellan Stora Enso, Naturskyddsföreningen och Skogsstyrelsen. Projektet syftar till att skydda en av de mest hotade arterna i vårt land och innefattar ungefär 100 områden av Stora Ensos skogsinnehav om ca 100 hektar var. Dessa områden har valts med omsorg efter utbredning och revir.

Äldre skog ökar den biologiska mångfalden
Ett annat viktigt inslag i Stora Ensos arbete för att bevara den biologiska mångfalden är att en viss andel av all skog ska utgöras av äldre skogsbestånd. Genom att bevara äldre skogsområden skyddas livsmiljöer för känsliga och skyddade djur- och växtarter. Definitionen av äldre skogsbestånd skiljer sig i olika delar av landet eftersom markanvändningen varierat historiskt sett. I norra Sverige menas ett skogsbestånd som överstiger 0,5 hektar produktiv skogsmark som uppnått 140 år. I södra Sverige är den uppnådda åldern 120 år. Målet är att 2 procent av skogsinnehavet ska utgöras av äldre skog.
Att vara en av Sveriges största skogsägare och ett globalt företag inom förnybara material går hand i hand med att ta ansvar för den biologiska mångfalden och skydda landets naturvärden.