H2 Green Steel ska revolutionera stålbranchen

Med ny vätgasbaserad teknik vill H2 Green Steel revolutionera stålindustrin. Branschen ska bli fossilfri och ambitionen är att få ner utsläppen av koldioxid till noll.

Koldioxid – en växthusgas
Koldioxid är den växthusgas som bidragit mest till den globala uppvärmningen och växthuseffekten. Genom förbränning av fossila bränslen som olja, kol och naturgas har koncentrationen av koldioxid ökat markant de senaste tvåhundra åren. Till skillnad från andra växthusgaser som metan med kort nedbrytningstid stannar koldioxiden kvar under mycket lång tid och bidrar därför betydligt mer till den globala uppvärmningen. För att nå de uppsatta klimatmålen måste koldioxidutsläppen minska med hundra procent på sikt.

Stålproduktion källa till koldioxid
Framställning av stål är en riktig miljöbov. I Sverige är stålindustrin den enskilt största källan till koldioxidutsläpp och globalt ansvarar stålindustrin för hela sju procent av det totala utsläppet av koldioxid. Det är mer än hela Nordens totala utsläpp av koldioxid eller motsvarande alla Europas flyg. Orsaken är att koks och kol tillsätts i tillverkningsprocessen av stål vilket bidrar till produktion av koldioxid. Koldioxid som man idag inte har en bra metod för att bli av med utan det släpps bara ut. Genom att ställa om ståltillverkningen och göra den helt fossilfri planerar företaget H2 Green Steel minska utsläppen av koldioxid till näst intill noll.

Traditionell ståltillverkning
Stål tillverkas nästan uteslutande av järnmalm som bryts i gruvor. Järnmalm består av oxider vilket innebär att den innehåller syre. För att kunna förädla järnmalmen till råjärn måste man bli av med syret. Det görs traditionellt sett i masugnar där man reducerar järnmalmen genom att tillsätta koks eller kol. Det är denna process som ger upphov till koldioxid.

Ny teknik med vätgas
Den nya tekniken går ut på att byta ut masugnsprocessen mot vätgas tillverkad av fossilfri el. Denna process kallas direktreducering och kan idag få ner koldioxidutsläppen från ståltillverkningen med nittiofem procent. Målet är att på sikt få ner utsläppen med hundra procent. Restprodukten i direktreduceringen är vatten vilken kan användas i produktionen av vätgas.
Tekniken har varit tillgänglig i mer än femtio år men bara varit användbar i områden där vätgas kan utvinnas ur naturgas. Men med nya metoder där vätgas enkelt och billigt kan produceras på industriell väg blir nu direktreducering möjlig utan närhet till naturligt förekommande vätgas. Med hjälp av den nya tekniken kan Sverige sänka sina koldioxidutsläpp med tio procent.

Världsledande satsning
H2 Green Steel bygger nu en anläggning för tillverkning av fossilfritt stål i Bodens Kommun. Företaget har förvärvat ett industriområde i Norra Svartbyn dit verksamheten ska läggas. Redan 2024 ska anläggningen stå klar och 2030 ska den ha en kapacitet att producera fem ton fossilfritt stål. Det är en investering som beräknas till tjugofem miljarder kronor och ettusenfemhundra nya arbetstillfällen räknas med att skapas. Boden-Luleå blir navet i verksamheten och ett världsledande kunskapskluster inom grön teknik och fossilfri ståltillverkning.
Det här är en satsning som inte bara kommer förändra och revolutionera svensk stålindustri i grunden utan även Europas ståltillverkning och omställning till grön och mer hållbar teknik.