Kirunagruvan – en gruva med växtvärk

”Människor som arbetar tillsammans kan flytta berg” är ett gammalt talesätt. I Kiruna är det mer än bara ett talesätt. Där har inte bara berg flyttats utan även en hel stad är på väg att flyttas.

Kirunagruvan
Kirunagruvan är världens största och modernaste underjordiska järnmalmsgruva. Där bryts dagligen sjuttiofemtusen ton järnmalm ner till ett djup av 1600 meter. Det är ett imponerande infrastrukturprojekt med 80-90 mil väg som sträcker sig 4 kilometer från norr till söder. Skulle man veckla ut vägen på ytan skulle den räcka Stockholm-Göteborg fram och tillbaka. Det finns restauranger, kontor och reningsverk där nere. Gruvan har även ett eget tågspår, Malmbanan, som går mellan Sverige och Norge. Man kan nästan likna gruvan vid en egen stad. En upp och nedvänd stad. Dessutom växer den så det knakar vilket innebär att en annan stad – Kiruna – måste flyttas.

Brytning
Malmen har varit känd sedan 1600-talet men det var inte förrän i början av 1900-talet som LKAB började bryta och utvinna malmen. Till en början bröts malmen på ytan i ett dagbrott men så småningom när kanterna blev för branta och dagbrottet för stort övergick man till underjordsbrytning. Idag bryts malmen i schakt ur vilka den utvunna malmen fraktas med tåg. Med hjälp av Malmbanan fraktas malmen vidare till Narvik eller Luleå för transport på fartyg.
Allt medan brytning pågått och utvecklats har huvudnivåer konstruerats utifrån vilka verksamheter som bedrivits. Kirunagruvans huvudnivåer ligger på 320, 540, 775, 1045 och 1365 meter under markytan. Den djupast belägna delen av gruvan är numera på 1600 meters djup.

Malmen
Kirunamalmen består av en sammanhållen skiva av mineralet magnetit med en genomsnittlig bredd på åttio meter och en längd på hela fyra kilometer. Den är formad som en lagergång och sträcker sig neråt med en lutning på sextio grader. Malmen är en så kallad svartmalm med hög halt av fosfor. Den utgör en av flera större kroppar med apatitjärnmalm i Kirunaområdet som sammantaget täcker en yta på över sjuhundratusen kvadratmeter och består av mer än två miljarder ton järnmalm. Malmen tillhör det man inom geologin kallar det svekokarelska orogena komplexet som bildades för nästan två miljarder år sedan.

Flytta en hel stad
Genom att man kontinuerligt sprängt sig allt djupare ner efter malmkroppens lutning så upptäcktes 2004 att sprickor som bildas vid sprängningen letar sig allt för nära Kiruna. Det beslutades att staden skulle flyttas österut för att säkerställa stadens stabilitet och underlätta fortsatt brytning. Totalt ska sextusen invånare, tretusen bostäder samt fyrahundrafemtiotusen kvadratmeter offentliga och kommersiella lokaler flyttas. År 2035 beräknas flytten vara avklarad. Det är ett världsunikt projekt och med tanke på att Kiruna ursprungligen byggdes för gruvarbetarna och att närheten till gruvan prioriterades så kanske det inte är ett så konstigt beslut. Genomförandet av denna flytt säkrar gruvdriften i åtminstone fyrtio år till.

Framtidens gruva
I Kirunagruvan pågår forskning och utveckling för att anpassa gruvdriften till nya krav och regler som berör miljö och brytning. Som exempel kan ges ett projekt LKAB driver tillsammans med Naturhistoriska riksmuseet i Stockholm där mikroskopisk svamp ska bryta ned oljespill i gruvan. Forskning och utveckling har alltid varit viktigt för Kirunagruvan och det är anledningen till att den inte bara är den största utan också den modernaste järnmalmalsgruvan i världen.